De schoolrapportages van de OML

Kennisdeling over de resultaten uit de OML is een cruciaal onderdeel van de samenwerking. In de afgelopen jaren is intensief overleg gevoerd met scholen over hoe de terugkoppeling van de resultaten van de OML-dataverzameling en analyses het meest waardevol kan zijn voor scholen, in relatie tot wat er mogelijk is met de gegevens en met de beschikbare middelen die het OML-team heeft. Dit heeft geleid tot de huidige opzet van de rapportage: publieke factsheets met aanvullend gegevens voor scholen en schoolbesturen. Zowel de wijze van terugkoppelen als de thema’s die aan bod komen zijn continu in ontwikkeling.

 

De school- en bestuursspecifieke informatie wordt in een digitale omgeving gepresenteerd. Schooldirecteuren en bestuurders van deelnemende scholen ontvangen van ons inlogcodes en kunnen in een portal de resultaten voor de eigen school of bestuur bekijken. De portal is te bereiken via de volgende links:Een voorbeeldrapportage voor het po is hier te zien: po.onderwijsmonitorlimburg.nl/demo


Een voorbeeldrapportage voor het po is hier te zien: vo.onderwijsmonitorlimburg.nl/demo


We leveren we op school- en bestuursniveau inzicht in hoe de school of het bestuur het doet op het thema (bijvoorbeeld leesmotivatie) en hoe de compositie van de school eruitziet (aandeel jongens, opleiding van de ouders). Dit doen we altijd in vergelijking met het algemeen Limburgs gemiddelde, het regionaal gemiddelde voor de regio of regio’s van de school/bestuur. Besturen krijgen daarnaast informatie over alle scholen binnen het bestuur en een uitsplitsing op bestuursniveau van de resultaten naar geslacht en opleiding ouders. Scholen krijgen ook informatie over het bestuursgemiddelde.


Uitsplitsing van resultaten naar geslacht en opleiding ouders is op schoolniveau niet mogelijk voor basisscholen vanwege de kleine aantallen. De algemene verschillen tussen de groepen staan in de thematische factsheet en de school krijgt informatie over het aandeel jongens of het opleidingsniveau van de ouders. Combinatie van die twee bronnen geeft de school informatie. Bijvoorbeeld: een school ziet dat ze benedengemiddeld op een bepaald thema scoort. Daarnaast zien ze dat ze een relatief hoog aandeel hebben van leerlingen met hbo-opgeleide ouders. In de factsheet blijkt dat juist leerlingen met hbo-opgeleide ouders relatief laag scoren op dit thema. Dan kan de compositie op de school een verklaring zijn voor de benedengemiddelde score.