Welkom bij de OnderwijsMonitor Limburg, waar professionals uit de onderwijspraktijk en onderzoekers samen werken aan goed onderwijs

De OnderwijsMonitor Limburg

Binnen de OnderwijsMonitor Limburg (OML) werken Limburgse scholen in het basis- en voortgezet onderwijs en Universiteit Maastricht al 15 jaar samen aan kennisopbouw over goed onderwijs. De werkwijze binnen de OML berust op de kwaliteitscyclus doelen-data-duiden-doen. Samen maken we een analyse van een voor het (Limburgse) onderwijs relevant thema (bijvoorbeeld taalvaardigheid), waarna bekeken wordt waar bijsturen nodig is, en welke aanpakken (of elementen daarvan) van waarde kunnen zijn voor Limburgse scholen (bijvoorbeeld herziening van het leesbeleid), en waar deze tijdens de uitvoering worden gemonitord en geëvalueerd. Deze stappen worden herhaald tot de gewenste resultaten zijn bereikt. Op die manier komen we tot een stapsgewijze verbetering van het onderwijs op (regionale) knelpunten.

Meer over de OML kun je vinden in het menu of klik hier

Onze rapportages

We publiceren regelmatig factsheets (resultaten uit de OML-data) en kennisdossiers (resultaten uit breder onderzoek) op verschillende thema’s. De meest recente publicaties zie je hieronder en alle publicaties zijn te vinden in het menu onder bijdragen. Ook plaatsen we daar bijdragen over de OML of presentaties die we hebben gegeven.

Daarnaast ontvangen deelnemende scholen in hun eigen digitale omgeving schoolrapportages op verschillende thema’s. Hierover kun je meer lezen in het menu onder schoolrapportage.


Recente publicaties

Over het werken volgens een kwaliteitscyclus in het Magazine van de Gelijke Kansen Alliantie (interview)

Binnen het programma School en Omgeving werken scholen aan vergroting van kansen van leerlingen door een rijke schooldag aan te bieden. Daarbij worden ze gevraagd volgens een kwaliteitsplan te werken. Maar hoe doe je dat? 

 

Wij spraken met de mensen van de GKA over hoe we dat in de OML doen, ter inspiratie voor anderen.

Verwachtingen van leerlingen vormen een belangrijk onderdeel voor een positieve ontwikkeling van jongeren. Te lage verwachtingen kunnen gepaard gaan met lage motivatie of onzekerheid over het eigen kunnen.


Verwachtingen van leerlingen over het behalen van hun diploma van de middelbare school zijn gedaald tussen 2016 en 2022. 


Om goed te kunnen leren hebben jongeren meer nodig dan alleen kennis. Steeds vaker wordt de relevantie van kritisch denken en probleemoplossend vermogen naar voren gebracht.

 

 

We zien een stijging in kritisch denken en een daling in het probleemoplossend vermogen van middelbare scholieren tussen 2018 en 2022.

Contact

Projectmanager: Menw Hurkens
menw.hurkens@maastrichtuniversity.nl

LinkedIn: www.linkedin.com/company/onderwijsmonitorlimburg