Middelbare scholieren in relatie met leraren 2014-2020

22 november 2021

Belang van sociale relaties op school

 

Verschillende theorieën wijzen op het belang van sociale relaties voor de motivatie en schoolattitude van leerlingen. Een goede sociale inbedding in school draagt bij aan een hogere motivatie en betere leerprestaties, waarbij sterke sociale relaties kunnen beschermen tegen een negatieve leerhouding, verlies aan schoolvertrouwen en schooluitval.

 

Goede relaties met leraren dragen bij aan een positieve schoolhouding, hogere motivatie, betere schoolprestaties en een groter schoolvertrouwen onder de minst presterende leerlingen in een klas. Inzicht in de sociale relaties die leerlingen hebben op school, kan daarom bijdragen aan inzicht in de mechanismen achter tekortschietende leerprestaties of motivatie van leerlingen.

 

 

In deze factsheet

 

Vanwege het belang van de sociale relaties die leerlingen ervaren verzamelen we ook in de OnderwijsMonitor Limburg sinds 2014 in VO3 informatie over hoe de leerlingen hun sociale relaties met klasgenoten en met leraren ervaren. In een vorige factsheet lieten we cijfers zien over sociale relaties die leerlingen met klasgenoten ervaren. In deze factsheet presenteren we cijfers over sociale relaties die leerlingen met leraren ervaren. In latere factsheets leggen we de relatie tussen deze sociale inbedding en bijvoorbeeld verwachtingen van leerlingen over hun toekomst, schoolmotivatie of leerprestaties. 

 

 

Terugkoppeling voor scholen/besturen

Als uw (middelbare) school/bestuur heeft meegedaan aan de dataverzameling, kunt u via deze link de gegevens inzien voor de eigen school/bestuur. Hiervoor is een inlogcode nodig die bestuurders en schoolleiders van deelnemende scholen hebben ontvangen.

 

 

De resultaten in het kort:

 

  • Het algemeen beeld in Limburg, waarbij we kijken naar de ervaren sociale relaties met leraren van vo3 leerlingen, laat zien dat er sinds 2014 een daling zichtbaar is. Uitsplitsing naar regio laat zien dat dit veroorzaakt wordt door leerlingen in Sittard-Geleen en Maastricht-Heuvelland.
  • Over het algemeen ervaren vmbo-ers de slechtste sociale relaties met leraren, in vergelijking met havisten en vwo-ers. Vwo-ers ervaren de beste sociale relaties met leraren. Dit patroon zagen we ook bij de ervaren sociale relaties met klasgenoten. Als we uitsplitsen naar regio zien we dat dit niet voor alle regio’s geldt. 
  • In Sittard-Geleen en Parkstad Limburg zien we alleen de vwo-ers afwijken van de andere leerlingen. 
  • In Noord-Limburg ervaren havisten en vwo-ers betere sociale relaties dan leerlingen op het vmbo gl/tl, maar niet in vergelijking met leerlingen op het vmbo bl/kl. 
  • In Midden-Limburg ervaren vwo-ers en leerlingen op het vmbo bl/kl de beste sociale relaties met leraren. 
  • In Maastricht-Heuvelland ervaren leerlingen op het vmbo bl/kl de slechtste sociale relaties met leraren en is er geen verschil tussen leerlingen op de andere onderwijstypes.
  • Over het algemeen ervaren meisjes minder goede sociale relaties met leraren dan jongens. Dit verschil zien we op alle onderwijstypes, en is het grootste op het vwo.
  • Kijken we naar ervaren sociale relaties met leraren in vo3 bij leerlingen in relatie tot het opleidingsniveau van de ouders (mbo of lager, hbo en wo), dan zien we geen systematische verschillen binnen de onderwijstypen.

Download hier de volledige factsheet